Stichting Missie 010

Disclaimer 

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt Stichting Missie 010 geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt in de staat waarin het zich bevindt en zoals beschikbaar. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van missie010.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Missie 010.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Missie 010 is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Missie 010.

 

Geen garantie op juistheid. Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Missie 010 te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Missie 010 streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Stichting Missie 010 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen

.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van missie010.nl op deze pagina.